Profesjonalna obsługa procesu zakładania i działalności operacyjnej spółek typu spin-off oraz spin-out

Profesjonalna obsługa procesu tworzenia oraz działalności operacyjnej spółek typu spin-off oraz spin-out

W realiach zglobalizowanej wolnorynkowej gospodarki opartej na wiedzy, w której innowacja staje się elementem zapewniającym przewagę konkurencyjną, otwiera się obszar działania dla pracowników naukowych z wyższych uczelni, instytutów badawczych oraz jednostek Polskiej Akademii Nauk, którzy zainteresowani są podjęciem wyzwań związanych z komercjalizacją wypracowanej przez siebie wiedzy.
Małopolski Instytut Innowacji Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę związaną z realizacją tych procesów.

 Spółka typu spin-off zakładana jest przez pracownika lub pracowników naukowych jednostki naukowej w celu komercjalizacji wiedzy wypracowanej przez wspólników. Jest ona niezależna osobowo i/lub kapitałowo od jednostki macierzystej, z którą jednak często współpracuje na zasadach rynkowych.

Spółka typu spin-out zakładana jest w celu komercjalizacji wiedzy przez pracownika lub pracowników naukowych jednostki naukowej, przez samą jednostkę naukową lub jej jednostkę organizacyjną desygnowaną do komercjalizacji dóbr intelektualnych; spółka taka jest zwykle powiązana osobowo i/lub kapitałowo z jednostką naukową.