Doradztwo w zakresie ochrony wyników badań naukowych

Doradztwo w zakresie ochrony wyników badań naukowych

W realiach zglobalizowanej, wolnorynkowej gospodarki opartej na wiedzy, szczególnego znaczenia nabierają
zagadnienia z zakresu ochrony prawnej wyników badań naukowych.

Stanowią one własność intelektualną, która może zostać naruszona przez nieuprawnione działania osób trzecich.

Małopolski Instytut Innowacji Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony tych praw.

Poniżej zamieszczamy słowniczek pojęć podstawowych z zakresu prawa własności intelektualnej
oraz katalog podstawowych obowiązujących aktów prawnych.

Rezultat oznacza utrwalony w dowolnej formie wynik badań naukowych lub prac rozwojowych, także nieukończony, którego ochrona jest możliwa za pomocą Praw Własności Intelektualnej w Polsce lub za granicą.

Know-how oznacza informacje zgromadzone w ramach prowadzonych przez pracownika naukowego badań naukowych lub prac rozwojowych, także w formie nieutrwalonej, w tym informacje związane z Rezultatami, ich powstaniem i zastosowaniem, w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym lub handlowym.

Twórca oznacza każdą osobę, która w ramach działalności naukowej stworzyła lub współtworzyła Rezultat i jest uprawniona lub współuprawniona do Rezultatu, w tym może być uznana za twórcę lub współtwórcę w rozumieniu Prawa Autorskiego lub Prawa Własności Intelektualnej.

Prawo Autorskie oznacza ustawę z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Prawo Własności Intelektualnej oznacza wszelkie, związane z Rezultatami badań naukowych lub prac rozwojowych, majątkowe prawa autorskie
i prawa pokrewne, jak również wszelkie patenty i dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa
z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, prawa ochronne na oznaczenia geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, oraz prawa do zgłoszeń i prawa do dokonania zgłoszeń wyżej wymienionych przedmiotów praw własności przemysłowej, jak również prawa do baz danych, prawa do niezarejestrowanych oznaczeń odróżniających, prawa do oznaczeń przedsiębiorstw (firm), prawa do nazw handlowych, jak również wszelkie inne prawa na dobrach niematerialnych chronionych ustawowo, bez względu na to czy zostały zarejestrowane
i opublikowane zgodnie z właściwymi przepisami.

Prawo Własności Przemysłowej oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznacza ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).