Sukces aplikacyjny Małopolskiego Instytutu Innowacji

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że opracowany w Małopolskim Instytucie Innowacji Sp. z o.o. wniosek o dofinansowanie projektu „Innowacyjna półautomatyczna linia technologiczna do wytwarzania brzeczki słodowej”, przygotowany przez ekspertów MININ dla naszego Klienta – firmy OXERIO.COM, producenta systemów automatyki przemysłowej – został skierowany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wniosek został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Szczegółowe informacje:

http://poir.parp.gov.pl/lista-projektow/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-bony-na-innowacje-dla-msp-konkurs-nr-1-2015-r