Ocena formalna w Poddziałaniu 2.3.2 POIR

Miło nam poinformować, że opracowany w Małopolskim Instytucie Innowacji Sp. z o.o wniosek o dofinansowanie projektu Innowacyjna półautomatyczna linia technologiczna do wytwarzania brzeczki słodowej uzyskał pozytywną ocenę formalną w prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie w ramach 2 Osi Priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.